แจง ผู้ประกันตนหญิงสามารถใช้สิทธิรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกได้
ข่าวบทความสุขภาพ

ประกันสังคม แจง ผู้ประกันตนหญิงสามารถใช้สิทธิรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกได้

5
(2)

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจง ผู้ประกันตนหญิงสามารถใช้สิทธิประกันสังคมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกในสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่าย หากพบมะเร็ง ให้นำผลตรวจมารับการรักษาที่ รพ.ตามบัตรรับรองสิทธิฯ ได้ทันที
นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผยว่า ผู้ประกันตนมีสิทธิที่จะได้รับการรักษาโรคมะเร็งตั้งแต่ตรวจพบในระยะแรกได้ โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิได้ทันที ทั้งนี้การตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งโดยเฉพาะโรคมะเร็งปากมดลูกจะทำให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะแรกของการเจ็บป่วย ซึ่งมีโอกาสในการรักษาให้หายสูง โดยเบิกจากงบประมาณในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ประกันตนที่รัฐบาลได้จัดสรรผ่านสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นประจำทุกปี กรณีที่เป็นผู้ประกันตนหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากตรวจพบมะเร็ง ให้นำผลตรวจมารับการรักษาที่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ได้ทันที

ปัจจุบัน สำนักงานประกันสังคมมีระบบการชดเชยค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างเหมาะสม นอกเหนือจากเงินเหมาจ่ายที่จ่ายให้กับสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ แล้ว สำนักงานประกันสังคมยังมีระบบการชดเชยเสริมให้กับสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มเติม ได้แก่
-ชดเชยค่าภาระเสี่ยงกรณีการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
-ชดเชยค่าเคมีบำบัด รังสีรักษา ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาท/ราย/ปี
-การจ่ายยากรณีการรักษาโรคมะเร็งตามแนวทางและอัตราที่กำหนด (ไม่เกิน 272,100 บาท/ราย/ปี)
-การชดเชยด้วยยาโรคมะเร็งตามบัญชียาหลักแห่งชาติ จ(2)
-กรณีที่มีการพักรักษาตัวในสถานพยาบาลหากมีค่าใช้จ่ายสูง (น้ำหนักสัมพัทธ์มากกว่า หรือเท่ากับ 2 สถานพยาบาลยื่นเบิกค่ารักษาพยาบาลจากสำนักงานประกันสังคมได้ในอัตราไม่เกิน 15,000 บาทต่อน้ำหนักสัมพัทธ์)

ในกรณีที่สถานพยาบาลฯ ปฏิเสธการรักษา ผู้ประกันตนร้องเรียนมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการบทลงโทษขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่ตักเตือน ลดศักยภาพ จนถึงขั้นยกเลิกสัญญา หากกรณีสถานพยาบาลให้การรักษาผู้ประกันตนไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ สำนักงานฯ จะส่งเรื่องให้แพทยสภาดำเนินการ ดังนั้น ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจในระบบการรักษาพยาบาลของประกันสังคม หากมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกหรือคำถามสุขภาพอื่นๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ทุกแห่ง หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)
ที่มา: http://www.sso.go.th/wprp/chiangmai/content.jsp?id=8679&cat=1205&lang=th

ศูนย์สารนิเทศ สายด่วนประกันสังคม 1506 บริการ 24 ชั่วโมง

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ไหม

คลิกจำนวนดาวที่อยากให้คะแนนเรา

คะแนนเฉลี่ย 5 / 5. จำนวนผู้โหวต: 2

บทความนี้ยังไม่มีใครให้คะแนน! มาเป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทความนี้

ถ้าบทความนี้มีประโยชน์กับคุณ...

ติดตามเราบทช่องทางโซเชียลสิ!

ใส่ความเห็น

X